Επίδομα 350 ευρώ για φοιτητές   Δικαιούχοι, αίτηση και προϋποθέσεις

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2023 μπορούν να λάβουν επίδομα 350 ευρώ για έξοδα ταξιδιού, διαμονής και διατροφής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι απόφοιτοι Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων που δίνουν εξετάσεις σε διαφορετική σχολική μονάδα.

Επίδομα 350 ευρώ για φοιτητές   Δικαιούχοι, αίτηση και προϋποθέσεις>

Περιεχόμενα

 1. Πανελλήνιες Εξετάσεις 2023: Οικονομική βοήθεια για τους φοιτητές
 2. Δικαίωμα συμμετοχής και διαδικασία υποβολής αίτησης
 3. Πανελλήνιες εξετάσεις 2023: Οικονομική Βοήθεια για Φοιτητές
 4. Επιλεξιμότητα και όροι
 5. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικά

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2023: Οικονομική βοήθεια για τους φοιτητές

Διαβάστε τις λεπτομέρειες για το επίδομα των 350 ευρώ που παρέχεται στους δικαιούχους μαθητές που συμμετέχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2023.

Το επίδομα καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και σίτισης για τους υποψηφίους που συμμετέχουν στις εξετάσεις σε διαφορετική σχολική μονάδα από αυτή της αίτησής τους.

Δικαίωμα συμμετοχής και διαδικασία υποβολής αίτησης

Υπάρχουν δύο κατηγορίες επιλέξιμων υποψηφίων.

 • Υποψήφιοι από Γενικά ή Επαγγελματικά Λύκεια:
  • Μετάβαση από σχολικές μονάδες νησιών σε άλλα εξεταστικά κέντρα εντός του ίδιου νησιού ή σε εξεταστικά κέντρα στην ηπειρωτική χώρα.
  • Μετακίνηση από σχολικές μονάδες της ηπειρωτικής χώρας σε άλλα εξεταστικά κέντρα της ηπειρωτικής χώρας.
 • Υποψήφιοι με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:
  • Μετακίνηση από νησιωτικές σχολικές μονάδες σε κέντρα αξιολόγησης ή ειδικά εξεταστικά κέντρα εντός του ίδιου νησιού ή σε κέντρα της ηπειρωτικής χώρας.
  • Μετακίνηση από σχολικές μονάδες της ηπειρωτικής χώρας σε κέντρα αξιολόγησης ή ειδικά εξεταστικά κέντρα της ηπειρωτικής χώρας.

Η αποζημίωση καταβάλλεται μετά το πέρας των εξετάσεων, μετά από αίτηση του υποψηφίου ή του νόμιμου κηδεμόνα, μέσω του Λυκείου στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβληθούν και δικαιολογητικά, όπως απολυτήρια, πιστοποιητικά απόστασης και πιστοποιητικά συμμετοχής στις εξετάσεις.

Μετά τις εξετάσεις, οι υποψήφιοι λαμβάνουν πιστοποιητικό το οποίο πρέπει να παραδοθεί στο Λύκειο όπου υποβλήθηκε η αίτηση. Οι υποψήφιοι του ΕΠΑΛ που δίνουν εξετάσεις σε διαφορετικά κέντρα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικά για όλα τα μαθήματα.

Η σχολική μονάδα διαβιβάζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την έκδοση της αποζημίωσης.

Πανελλήνιες εξετάσεις 2023: Οικονομική Βοήθεια για Φοιτητές

Σε ορισμένες κατηγορίες μαθητών που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2023 θα χορηγηθεί επίδομα 350 ευρώ ως οικονομική ενίσχυση.

Το επίδομα καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και σίτισης για τους υποψηφίους που συμμετέχουν στις εξετάσεις σε διαφορετική σχολική μονάδα από αυτή στην οποία έκαναν αίτηση.

Επιλεξιμότητα και όροι

Για να είναι επιλέξιμοι για το επίδομα, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

 • Υποψήφιοι από Γενικά ή Επαγγελματικά Λύκεια:
 • Μετακινήσεις από σχολικές μονάδες νησιών σε άλλα εξεταστικά κέντρα εντός του ίδιου νησιού, όπου η απόσταση υπερβαίνει τα 120 χιλιόμετρα.
 • Μετακίνηση από νησιωτικές σχολικές μονάδες σε εξεταστικά κέντρα στην ηπειρωτική χώρα.
 • Μετεγκατάσταση από σχολικές μονάδες της ηπειρωτικής χώρας σε εξεταστικά κέντρα στην ηπειρωτική χώρα, όπου η απόσταση είναι μεγαλύτερη από 120 χλμ.
 • Υποψήφιοι με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:
 • Μετακινήσεις από νησιωτικές σχολικές μονάδες προς κέντρα αξιολόγησης ή ειδικά εξεταστικά κέντρα εντός του ίδιου νησιού, όπου η απόσταση υπερβαίνει τα 120 χλμ.
 • Μετακινήσεις από σχολικές μονάδες νησιών προς εξεταστικά κέντρα ή ειδικά εξεταστικά κέντρα στην ηπειρωτική χώρα.
 • Μετακίνηση από σχολικές μονάδες της ηπειρωτικής χώρας σε κέντρα αξιολόγησης ή ειδικά εξεταστικά κέντρα στην ηπειρωτική χώρα, όπου η απόσταση είναι μεγαλύτερη από 120 χλμ.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικά

Η αποζημίωση καταβάλλεται από τις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά τις εξετάσεις. Οι υποψήφιοι ή οι νόμιμοι κηδεμόνες τους πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω του Λυκείου στο οποίο ο υποψήφιος υπέβαλε αίτηση.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως πιστοποιητικά από το Λύκειο αποφοίτησης, τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και τον πρόεδρο του Εξεταστικού Κέντρου ή του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου.

Μετά τις εξετάσεις, ο υποψήφιος λαμβάνει το πιστοποιητικό συμμετοχής, το οποίο στη συνέχεια κατατίθεται στο Λύκειο. Για τους υποψηφίους του ΕΠΑΛ που δίνουν εξετάσεις σε διαφορετικά κέντρα, πρέπει να υποβληθούν πιστοποιητικά για όλα τα μαθήματα.

Τα πιστοποιητικά, μαζί με τις αιτήσεις, προωθούνται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για περαιτέρω επεξεργασία.

To top